We publish our original catalogue "BOKUSAI" biannually in March and September. "BOKUSAI" offers mainly Japanese antique kakemono or hanging scrolls, panels and other selected items. If you would like to receive a catalogue, please let us know via the form below. If you have any specific artists or items you are interested in or looking for, let us know by remarks column.

*We publish "BOKUSAI" catalogue for the purpose of selling. Therefore please refrain from requesting a catalogue for just looking purpose. We reserve the right to suspend sending the catalogues when we did not receive any inquiries or orders from the customer in certain period.

Request Catalog

  • BOKUSAI Vol.5
  • BOKUSAI Vol.5
  • BOKUSAI Vol.5
BOKUSAI Vol.5
BOKUSAI Vol.5
BOKUSAI Vol.5

October 2009

BOKUSAI Vol.5
Artists Sesshu Toyo, Kano Hideyori, Shokado Shojo, Hakuin Ekaku, Tokuhon-shonin, Yamazaki Ben'ei, Sengai Gibon, Tosa Mitsuoki, Sakaki Hyakusen, Ji-cho-sai, Ike Taiga, Ko Fuyo, So Shiseki, Ito Jakuchu, Yosa Buson, Goshun, Maruyama Okyo, Nagasawa Rosetsu, Yamamoto Baiitsu, Rinnojinomiya Koubenhosshinno, Takai Kozan, Shiokawa Bunrin, Utsumi Kitsudo, Kaburagi Kiyokata, Masuhara Soichi, Hidaka Shokoku, Ogyu Sorai, Yamauchi Yodo, Tokugawa Yoshinobu, Matsuo Basho, Kobayashi Issa, Soma Gyofu, Iida Dakotsu, Motoori Norinaga, Takahashi Deishu, Yamaoka Tesshu, Ozaki Koyo, Hashimoto Kansetsu, Ito Yoshihiko, Ohashi Suiseki, Suzuki Kiitsu, Kono Bairei, Ishizaki Koyo and more

Back Issues

Season

Category

Paintings and Calligraphies

Buddhist Sect