We publish our original catalog "BOKUSAI" biannually in March and September. "BOKUSAI" offers mainly Japanese antique kakemono or hanging scrolls, panels and other selected items. If you would like to receive a catalogue, please let us know via the form below. If you have any specific artists or items you are interested in or looking for, let us know by remarks column.

*We publish "BOKUSAI" catalog for the purpose of selling. Therefore please refrain from requesting a catalog for just looking purpose. We reserve the right to suspend sending the catalog when we did not receive any inquiries or orders from the customer in certain period.

Request Catalog

The Latest Issue

  • BOKUSAI Vol.32
  • BOKUSAI Vol.32
  • BOKUSAI Vol.32
BOKUSAI Vol.32
BOKUSAI Vol.32
BOKUSAI Vol.32

April 2023

BOKUSAI Vol.32
Artists Getsuo Shunkyo,Enyo-shonin,Tanzei-shonin,Kokai Jiko,Tensen Somyo,Yaegashi Hotaku,Yoshiwara Shinryu,Kimimaro,Sato Hodai,Asakura Tosen,Aiseki,Ranzan,Morimura Okei*,Yokoyama Kazan,Ohara Donshu,Murase Kotei,Sasaki Sengen,Mimura Seizan,Hirano Gogaku,Sugawara Hakuryu,Mochizuki Kinpo,Toyotomi Hidetsugu,Saito Myochin,Kajiinomiya Shoshinhosin'no,Nogi Maresuke,Yokoi Yayu,Aoyama San'u,Inoue Yuichi,An Chung-Sik,Mori Baiyu,Kato Hakudo,Kida Kado,Hirotani Suiseki,Kaneshige Anko*,Okumura Koichi,Terashima Shimei,Kiriya Senrin,Masuhara Soichi,Ushida Keison,Omori Tomihei,Yamakawa Shuho,Morita Tsunetomo,Shibazaki Shigeyuki,Uono Jisei,and more
(* female artist)

Back Issues

Season

Category

Paintings and Calligraphies

Buddhist Sect