We publish our original catalogue "BOKUSAI" biannually in March and September. "BOKUSAI" offers mainly Japanese antique kakemono or hanging scrolls, panels and other selected items. If you would like to receive a catalogue, please let us know via the form below. If you have any specific artists or items you are interested in or looking for, let us know by remarks column.

*We publish "BOKUSAI" catalogue for the purpose of selling. Therefore please refrain from requesting a catalogue for just looking purpose. We reserve the right to suspend sending the catalogues when we did not receive any inquiries or orders from the customer in certain period.

Request Catalog

  • BOKUSAI Vol.2
  • BOKUSAI Vol.2
  • BOKUSAI Vol.2
BOKUSAI Vol.2
BOKUSAI Vol.2
BOKUSAI Vol.2

April 2008

BOKUSAI Vol.2
Artists Musashibo-Benkei, Sesshu Toyo, Kano Eitoku, Fugai Ekun, Shokado Shojo, Ko Yugai, Sengai Gibon, Ogata Korin, Suzuki Kiitsu, Tatebe Ryotai, Soga Shohaku,Ike Taiga, Yosa Buson, Maruyama Okyo, Nagasawa Rosetsu, Mori Sosen, Matsumura Keibun, Watanabe Kazan, Tani Buncho, Ihara Saikaku, Sakai Hoitsu, Kobayashi Issa, Otagaki Rengetsu, Yosano Akiko, Kawabata Yasunari, Natsume Soseki, Takahama Kyoshi, Akutagawa Ryunosuke, Hagiwara Sakutaro, Tanizaki Junichiro, Noguchi Ujo,
Kawakita Handeishi, Kawabata Ryushi, Kumagai Morikazu, Otani Kubutsu, Tokugawa Nariaki, Saigo Takamori, Fukuzawa Yukichi, Emperor Taisho, Tomioka Tessai, Hidaka Shokoku, Konoshima Okoku, Yamamoto Shunkyo, Koiso Ryohei and more

Back Issues

Season

Category

Paintings and Calligraphies

Buddhist Sect